A Tagságról

(1) Az egyesületbe való ki- és belépés önkéntes.

(2) Az egyesület tagja lehet az a természetes személy illetve jogi személy, aki az egyesület céljaival és működési elveivel egyetért, a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

A kérelmező kezdeményezi a tagfelvételét.

(3) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A leendő tagok belépési szándékukat belépési kérelem benyújtásával az elnökségnek jelenthetik be. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésére álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. (Nyilvántartott tagság - 1. sz. melléklet)

(4) A felvételt kérőnek írásbeli kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a közügyektől nincs eltiltva.

(5) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében a kérelem benyújtását követően az elnökség a soron következő ülésén, a tag írásbeli kérelme alapján nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagfelvétel tárgyában hozott határozatot 15 napon belül írásban is meg kell küldeni az érintettnek az indokolást, jogorvoslati tájékoztatót tartalmazó döntésről. Az elnökség döntése ellen a közgyűléshez írásban lehet fordulni a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • ha az egyesület megszűnik,
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

(7) A egyesületből való kilépést a tagnak az egyesület elnöke részére írásban kell bejelenteni, tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

A kilépés az elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz.

(8) Bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés nyílt szavazással, minősített többségi határozattal a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki súlyosan vagy ismételten jogszabállyal, az egyesület céljával, szellemiségével, közgyűlési határozatával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető sértő magatartást tanúsít.

(9) A kizárási eljárás: 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tagot írásban, igazolható módon meg kell hívni, a kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, a közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezéseit érdemben előadhassa. A kizárás tárgyában hozott határozatot indokolással 15 napon belül írásban is meg kell küldeni az érintett tagnak. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá, hogy a kizáró határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

(10) A tagsági jogviszony egyesület által felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszűnésére – figyelmeztetni kell. A felmondásról az egyesület évi rendes közgyűlése dönt. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az egyesületi tag jogai:

 • részt vehet és véleményt alkothat az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 • választhat és választható az egyesület szerveibe tisztségekre,
 • az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és jogosult az egyesület közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, felszólalhat, véleményét kifejtheti, határozati javaslatot és észrevételt tehet,
 • az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától számított 30 napon belül – a törvényszék előtt megtámadhatja,
 • jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, szakembereinek segítségét,
 • meghatározott feltételek mellett használhatja az egyesület létesítményeit, eszközeit, berendezéseit.

(2) Az egyesületi tag kötelességei:

 • köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek,
 • az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
 • az egyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósítását elősegíteni,
 • az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
 • a tagdíjat határidőben befizetni,
 • az adatváltozást bejelenteni,
 • az egyesület vagyonát megóvni,
 • az egyesületet népszerűsíteni, hagyományait ápolni,
 • az érvényben lévő hazai és nemzetközi jogszabályokat, szabályokat, erkölcsi normákat betartani és betartatni.

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.